نشانی: تهران، محله شهيدقندي-نيلوفر ، خيابان قنبرزاده ، كوچه هشتم ، پلاك -18

شامل شماره حساب و شماره کارت و نحوه اعلام به مسئول مربوطه